Behandlingar för torra ögon

Sammanfattning:

Torra kan behandlas men kan Ej botas.  Anledningen till att det inte går bota sjukdomen är dess komplexa bild där flera faktorer inverkar samtidigt.

Rekommendationen är att välja stegvis behandlingsplan. Det är 4 steg och man börjar med det steg som passar bäst till patientens befintliga problem och om efter 1–3 månader finns det fortfarande signifikanta problem kvar ökar man behandlingen till nästa steg.

Behandlingen omfattar både de som har problem med produktion av tårar och de som har sämre tårkvalité.

Huvudprincipen är att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt och gärna behandla/ ta hand om alla faktorer som spelar en roll i sjukdomens uppkomst och vidhållande.

Behandlingen börjar med information om tillståndet och innefattar vanliga tårersättningsdroppar till avancerade kirurgiska ingrepp beroende på behovet.

Behandlingar för Torra Ögon

 Torra ögon kan behandlas!

Det är ofta svårt att behandla torra ögon eftersom många faktorer kan spela roll för sjukdomens uppkomst och utveckling. Varje patient är därmed unik och valet av behandlingar måste individanpassas. Flera behandlingar är dock i grunden likadana för olika patienter men varierar en aning eftersom varje patient har sin unika profil avseende ålder, kön, livsstil, matvanor, arbete, arbetsmiljö, hobbyaktiviteter, andra sjukdomar, mediciner, anatomisk profil, etcetera.

Därför är det viktigt att börja med en välgrundad diagnos, men även att se till patientens förutsättningar och motivation. Ögonläkaren strävar efter att finna just den diagnosen som spelar störst roll för patientens torra ögon. Dessutom letar läkaren efter andra tillstånd som kan uppstå i kombination med torra ögon samt kartlägger patientens unika profil.

Ofta kombineras flera olika behandlingar för att erhålla bästa möjliga effekt. Många gånger riktar sig en behandlingsmetod, eller flera, mot en specifik aspekt av sjukdomen som har en central roll i sjukdomsförloppet.

Enligt de senaste rekommendationerna bör behandling ske stegvis snarare än att gradanpassa den. Det innebär att patienten börjar med ett behandlingssteg och efter 1–3 månader bedöms både subjektiva och objektiva effekter av det första steget.

Är behandlingen lyckad bibehålls nivån. Om den inte är lyckad tas nästa steg som är mer kraftfullt.

Anledningen till en stegvis behandling är svårigheten att gradera sjukdomen, dess variation och karaktär mellan patienter.

Den optimala målsättningen av behandlingen är att återskapa jämvikten i tårfilmen och yttre ögat genom att bryta den onda cirkeln som sjukdomen medför.

Hela tiden gäller det att komma ihåg att behandlingen för torra ögon inte handlar om att bota eftersom det inte går. Men det går att kontrollera sjukdomen! Och det allra viktigaste är att patienten blir symptomfri!

Det går att spekulera om ”symptomfrihet är lika med botad”, men sanningen är att om patienten slutar med sina behandlingar återkommer tyvärr symptomen.

 

Behandlingar inom den stegvisa strategin

Steg 1

-Information och utbildning gällande sjukdomen samt omhändertagande.

-Modifiering av lokal miljö (arbets- och/eller boendemiljö).

-Information om matvanor som kan vara proinflammatoriska.

-Rekommendera Omega-3 om det inte finns risker

-Har patientens mediciner negativ effekt på det yttre ögat?

*Systemiska mediciner, liksom mot blodtryck eller kolesterolsänkande etc.

*Topikala mediciner, liksom mediciner vid grönstarr.

Kan dessa mediciner i så fall elimineras eller bytas ut?

-Vid MGD rekommenderas fettinnehållande droppar/spray. Andra tårersättningsdroppar.

-Vid MGD/Blefarit används:

* LT-behandling.

* värme-terapi av olika slag.

*MGX

*MBE med AB-Max

 

 Steg 2

Om metoderna i steg 1 inte fungerar som önskat kan följande åtgärder ske:

-Alla ögondroppar, gel eller salva ska vara utan konserveringsmedel.

-Om Demodex misstänks behandla:

* MBE med AB MAX

* Demodex våtservetter

– Tår-bevarande behandlingar:

* Punktum plugg (först tillfälligt och sedan permanent)

* Fuktbevarande skydd, glasögon

– Nattbehandlingar:

* Salvor

* Fuktbevarande skydd, glasögon

– Behandlingar av ögonläkare/assistent:

* MGX

* MBE med AB-Max

* IPL (E-Eye)

– Olika receptbelagda mediciner:

* Vid Blefarit: Topikal antibiotika salva, som Fucithalmic/TCMPB

* Topikal steroid under kortare tid (från Softa cort till Dexafree)

* Topikal Ciklosporin (Ikervis)

* Per oral behandling med Tertacykliner eller Makrolider, som Erytromycin.

Steg 3

Om behandlingarna i steg 2 inte leder till en betydande förbättring kan ögonläkaren ta till följande åtgärder:

* Serumbaserade tårdroppar från patienten eller andra individer.

* Kontaktlinser: Mjuka eller rigida sklerala linser.

 

Steg 4

Om behandlingarna vid i steg 3 inte heller ger ett adekvat resultat finns fler lösningar:

– Topikal steroid under längre tid.

– Amnionhinna-transplantation.

– Kirurgisk ocklusion av nedre tårpunkterna, liksom termal kauterisering, laser eller suturering.

– Andra kirurgiska behandlingar, som Tarsorafi, Salivkörtel-transplantation,

 

Om de olika behandlingarna

LT-behandling (massera och göra rent)

LT-Behandling är en grundläggande rutin vid behandling av problem relaterade till ögonlockskanterna och de meibomska körtlarna. Läs mer här om meibomska körtlarna och deras viktiga roll för friska ögon.

För en majoritet av våra patienter är ögonlockskanterna en nyckelfaktor när det gäller att få bukt med problemen, även om det kan vara flera saker som spelar in. Vid blefarit och MGD blir det smutsigt och kladdigt runt ögonfransarna och över ögonlockskanterna. Dom meibomska körtlarna blir inflammerade och täpps igen. Funktionen försämras och i värsta fall avstannar produktionen av fett helt.

LT-Behandling är en rutin som ögonläkaren ordinerar, men som utförs av patienten själv hemma. Den bygger på de allmänna rekommendationerna, som ofta ges till patienter, att värma upp och massera ögonlocken.

Viktigt att ta hand om ögonlockskanterna

Problemet är att det krävs mer för att få full effekt. Därför har Avesyn en kurs där deltagarna vid ett tillfälle får en praktisk genomgång av tekniken för att göra rent ögonlockskanterna och massera körtlarna med en tops.

Efter genomgången får patienterna träna själva under ögonläkarens/assistentens vägledning för att allt ska ske på rätt sätt. Därefter blir det en teoretisk genomgång av hur det yttre ögat fungerar för att öka patienternas förståelse för var problemen sitter.

Även för patienter som eventuellt behöver andra behandlingsmetoder är LT-Behandling viktig för att ta hand om det yttre ögat. Därför fungerar rutinen både som enskild behandlingsform respektive som komplement till MGX eller E-Eye.

 

MBE-behandling med AB Max

MBE står för Micoblepharoexfoiation och är en ren mekaniska behandling som bygger på biofilmteorin.

Biofilmteorin innebär ansamlingar av mikroorganismer, till exempel bakterier i en skyddad omgivning. Det kan bli många av dessa ansamlingar eller rättare sagt koloniseringar.

Enligt den teorin, torra ögon oavsett subklass, MGD och blefarit skall uppfattas som en och samma sjukdom fast i olika stadier, där det första är blefarit.

Behandlingen utförs med en apparat, som är effektiv även för Demodex blefarit. Enligt den nämnda teorin om hur biofilmen uppför sig skulle en reducering av biofilm i det främre segmentet av ögonlocken hindra/minska MGD.

AB MAX

 

 Före behandling:

före behandling

 

Efter behandling:

efter behandling

 

 

 

MG-Expression (MGX)

Manuell expression av meibomska körtlarna (MGX-behandling) innebär att läkaren med ett specialanpassat verktyg – en vibrator med IR-värme, mjuka pincetter eller metalpincetter – öppnar körtlarna och tömmer dem på sitt innehåll.

De som söker vård för sina besvär har ofta lidit länge tid, kanske i flera år. Det innebär tyvärr att det då blir svårare att få i gång körtlarna och fettproduktionen med behandling. Då är kanske LT-behandling inte tillräcklig för att skapa en positiv effekt. Det kan därmed krävas större kraft för att rensa körtlarna.

MGX

 

Körtlar som täppts igen behöver öppnas upp.

Även för dem som sköter sina ögonlockskanter med hjälp av LT-behandlingar är det bra att börja med MGX. Men då kanske det räcker att MGX görs en gång om året, hos ögonläkare.

En del patienter rekommenderas att komma på regelbundna tömningar av dom meibomska körtlarna med MGX 3–4 gånger per år. De flesta klarar sig med 2 MGX om året. Behandlingen kan även göras i förebyggande syfte för dem utan besvär för att undvika framtida problem med torra eller rinnande ögon.

 

E-Eye

Med hjälp av behandling med ett intensivt reglerat pulserande ljus strax under ögat de vill sig under nedre ögonlocken minskar man inflammationen i ögonlockskanten och stimulerar produktionen av fett  av bättre kvalité i de meibomska körtlarna.

För att ge full effekt behöver behandlingen upprepas tre till fyra gånger. Hur länge effekten sitter i varierar, men efter 6 till 18 månader brukar patienterna behöva komma tillbaka för en ny behandling.

Studier har visat på bra resultat och förbättringar för de allra flesta patienterna. E-Eye kan dessutom kombineras med MGX.

Det är också bra att kombinera E-Eye med rutinen för LT-behandling. Har du svårt att massera körtlarna på rätt sätt genom LT-behandling kan ett alternativ vara att först behandlas med E-Eye, för att sedan lära dig att rensa och göra rent ögonlockskanterna enligt LT-proceduren.

Innan behandling undersöks du av ögonläkaren och får diagnosen bekräftad. Det är indikation för IPL-behandling vid både isolerad MGD och torra ögon relaterat till MGD.

e-eye behandling av ögonlockskanterna

 

Ögonläkaren behöver också kontrollera om det finns tecken på speciella hudsjukdomar, eller andra förhållanden, som hindrar behandlingen innan den planeras.

Du behandlas vanligtvis tre gånger – dag 1, dag 15 och dag 45 efter första behandlingen.

Prob-Behandling

En kirurgisk intervention av torra ögon sekundär till obstruktiv MGD med reducerad leverans av fett (Meibum).

Vid svåra fall av obstruktiv MGD, med utveckling av DED, finns möjligheten att öppna MG-körtlarna genom ett kirurgiskt ingrepp. Det största problemet vid MGD är ökande grad av obstruktion i den terminala kanalen av MG-körtlarna.

Prob-behandling rekommenderas till svåra fall av MGD, det vill säga grad 3–4.

Några studier har preliminärt visat att prob-behandling kan leda till att en förkortad körtel, som är på väg att försvinna, kan återbildas. Det krävs dock fler studier för att bekräfta det kontroversiella påståendet.

Prob-behandling görs under lokalbedövning av ögonlocken, med hjälp av ett mikroskop och ett speciellt verktyg.

probe behandling

Punktum Ocklusion

Vid riktigt torra ögon, när den befintliga produktionen av tårvätska inte räcker till, kan dränaget av tårfilmen stoppas /minskas. Ett praktexempel på detta är Sjögren syndrom. Diagnosen måste först bekräftas via undersökningar/tester som Avesyn utför och sedan kan behovet av behandling fastställas. Med hjälp av behandlingen går det att minska antalet tårdroppar patienter behöver ta under dagen.

Beroende på indikation och behov kan olika behandlingsstrategier väljas.

– Tillfälliga punktumplugg: Kortvarigt från dagar till månader.

– Permanent punktumplugg

– Kirurgisk ocklusion

 

 

 

Plastikkirurgiska behandlingar

Det finns flera tillstånd som behöver åtgärdas kirurgiskt för att få kontroll över störningar i det yttre ögat, bland annat torra ögon.

Exempel på dessa tillstånd är:

Entropion: Ögonlocken rullar sig inåt.

Ektropion: Ögonlocken vänder sig utåt.

Trikiasis: Ögonfransar vänder sig mot ögat.

Punktum stenos: Tårpunkten är för liten och smal. Rinnande öga.

Pterygium: Överväxt av bindhinnan över hornhinnan.

Pinguecula: Sjukliga förändringar i bindhinnan, som kan växa sig stora.

Konjunktviochalasis: Veckbildningar i bindhinnan. Ibland flera veck.

Avesyn kan hantera alla dessa tillstånd om de spelar en avgörande roll i det yttre ögats dysfunktioner