Diagnos av torra ögon

Sammanfattning: 

Rätt diagnos är helt väsentligt för rätt behandling. Torra ögon är en undergrupp av det som kallas yttre ögats sjukdomar och är en medicinsk diagnos som kräver samma tillmötesgående som alla andra medicinska diagnoser.

 

Diagnosen kräver medicinsk kunskap inom ögonsjukdomar med rätt behörighet för behandling av yttre ögats sjukdomar med olika mediciner och till och med ingrepp. Receptfria ögondroppar är bara en lite del behandlingen!

Under de sista 15 åren har kunskapen om yttre ögats sjukdomar med bland annat torra ögon utvecklats rejält runt om i världen.

Utveckling i Sverige är också igång men ganska trögt.

På vår klinik har vi en diagnostisk process som består av 3 besök. Vi använder oss av laboratorieanalyser, kliniska tester och undersökningar, välkänt internationellt frågeformulär och eget frågeformulär för att kunna sätta rät diagnos och sätt igång rätt individuellt anpassat behandling.

Rätt diagnos är A&O

Avesyn anser att rätt diagnos är den i särklass viktigaste faktorn för att möjliggöra en riktig och anpassad behandling. För hur ska en behandling kunna starta utan diagnos?  Vem kan bäst diagnostisera? Vem har behörigheten och de rätta kunskaperna? Hur ska processen vid en diagnos bli optimal?

Det finns flera olika yrkeskategorier som arbetar inom ögonvården. Av dessa är det endast ögonläkare som har behörighet att utföra medicinska behandlingar och kirurgiska ingrepp.

Och när det gäller torra ögon är det bara ögonläkare med kunskap om det yttre ögat och dess relaterade sjukdomar som besitter rätt kompetens.

 

Hur hanteras torra ögon i Sverige?

Symptomen på torra ögon överlappar flera andra tillstånd, som antingen är enskilda sjukdomar eller tillstånd som kan uppstå i samband med torra ögon. De här två olika orsakerna måste särskiljas. Har patienten en specifik ögonsjukdom måste just den behandlas och inte torra ögon. Är personens ögon i ett Komorbid-tillstånd, exempelvis främre blefarit (ögonlocksinflammation), måste patienten få behandling för just främre blefarit men också för torra ögon.

Ibland är systemsjukdomar inblandade i problemen som rör torra ögon. I de fallen finns det många exempel på varför just en ögonläkare ska vara den som ställer diagnos, och dessutom kan denne i samarbete med andra vårddiscipliner se till att patienten får en så snabb utredning som möjligt samt därefter riktig behandling. Två exempel på systemsjukdomar är primär respektive sekundär Sjögren syndrom. I kategorin finns till och med farliga och riktigt svåra sjukdomar. De visar sig ibland endast i ögat. Och för att upptäcka dem krävs att läkaren har stor kompetens och lång erfarenhet för att inte missa sjukdomen och ställa fel diagnos! Annars finns det risk för att patienter med RA (Reumatoid artrit) eller SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) kan få lida i månader, eller till och med år, på grund av en försenad eller felaktig diagnos och därmed utebliven behandling.

Tyvärr tycks det existera stora brister i Sverige när det gäller vård av torra ögon. Det beror på att väldigt få arbetar med den gruppen av patienter, plus bristande kunskap om torra ögon hos ögonläkare. Många patienter får därför endast symtomatisk behandling, utan någon riktig diagnos, vilket endast ger kortvariga effekter och innebär stora kostnader för samhället.

Det är därför som förändringen måste ske hos ögonläkarna. Och andra yrkesgrupper som arbetar inom ögonvården behöver ha baskunskaper, kunna ställa rätta frågor, och om möjligt också klara av att utföra enklare tester. Utifrån resultaten av dem ska de sedan veta om de behöver skicka patienterna vidare till ögonläkare för diagnos och behandling.

 

droppar torra ögon med ögondroppar

 

Så här arbetar Avesyn med torra ögon på sin klinik

 

Processen för diagnos är uppdelad på tre besök:

Vid första besöket skaffar vi så mycket information som möjligt om patientens tillstånd utifrån alla relevanta medicinska aspekter. Avesyn vill så att säga veta ”om rätt patient är på rätt plats”. 

Vid de två kommande besöken analyserar vi det yttre ögat både genom rent objektiva och detaljerade laboratorieanalyser respektive en detaljerad klinisk analys där vi kontrollerar detaljerad alla beståndsdelar.

Första undersökningen

En ögonläkarassistent undersöker först synen, trycket i ögonen, samt tar avancerade bilder av gulafläcken och synnerven. Patienterna intervjuas också med fokus på problem med det yttre ögat/torra ögon. Därefter tar ögonläkaren vid för att bedöma ögonens totala hälsotillstånd.

Det yttre ögat är ingen isolerad del och därför är det viktigt att få en helhetsbild av hur dina ögon mår. Du får därför frågor om du har andra sjukdomar och använder mediciner som kan påverka ögonen. Det är också viktigt att ta hänsyn till livsstilsfaktorer, arbetssituation och miljön du vistas i. Eftersom så många faktorer påverkar är det en komplex situation att hantera.

Ögonläkaren ställer också frågor om hur du upplever dina besvär. Det är nämligen väldigt individuellt och personer med samma sjukdomar, eller skador på ögonen, kan uppleva dem helt olika.

Om andra sjukdomar eller ögonsjukdomar finns med i bilden kommer läkaren att prioritera vad som behöver tas om hand först. För det är inte säkert att det yttre ögats problem är det mest akuta.

Men om besvären i det yttre ögat prioriteras rekommenderas du oftast att gå vidare med specifika analyser.

Är inte problemen med det yttre ögat och torra ögon de mest signifikanta, kanske du bara rekommenderas att ta hand om dina ögon bättre för att undvika framtida besvär.

Om andra besvär eller sjukdomar upptäcks, vars symptom överlappar dem för torra ögon, behöver de behandlas. Det kan då bli aktuellt med medicinsk behandling för exempelvis en inflammatorisk process i det yttre ögat, eller kanske krävs det en enkel kirurgisk behandling.

 

Specifik analys av yttre ögat:

Konstateras problem med torra ögon, och att besvären sitter i det yttre ögat, får du besöka oss för två analyser.

Innan dess får du ett frågeformulär (OSDI) att fylla i. Du får instruktioner hur du ska göra innan du kommer till undersökning nummer två där första analysen sker.

Andra besöket: Laboratorieanalyser

I vårt laboratorium genomför vi följande analyser:

1-Tårfilmens stabilitet: Tekniken kallas NIBUT. Du tittar bara på en skärm och följer instruktionerna.

2-TMH: Höjden på tårmenisken på nedre ögonlockens kant mäts. Det ger information om befintlig tårskiktsvolym.

3-Osmolaritet-analys: Hur många joner finns i tårskiktet per volymenhet ? Det är mycket viktig information att känna till.

4-Sm-Tube: Ett annat slags test för att ta reda på befintlig tårvolym.

5-MMP-9: Viktigt test för att ta reda på om ditt yttre öga är inflammerat.

6-Interferometri: Mycket viktigt test för att ta reda på tjockleken på tårlagrets fettskikt.

7-Impression cytologi: Testet görs vid misstanke om ett komplicerat fall som inte svarar på enklare behandlingar.

8-Meibografi: Viktig analys av dina fettkörtlar. Man kollar antal och form av de befintliga körtlarna både i övre och nedre ögonlocken.

9-Schirmer test I: Viktigt test för att ta reda på din kapacitet för produktion av tårar reflektoriskt. Görs i första hand om läkaren misstänker Sjögren sjukdom.

10-Blink-analys: Blinkdynamik är ett betydelsefullt test som görs med den modern maskinen LipiView II.

I tillägg gör vi följande:

Svaren i OSDI-formuläret gås igenom.

-Du får med dig ett nytt frågeformulär till nästa analys.

-Du får med dig ögondroppar och ögongel.

 

Tredje besöket: Klinisk analys

Ögonläkaren undersöker det yttre ögat och analyserar givetvis de specifika problemen:

1-Frågeformuläret: Vi går genom svaren och stämmer av. All information är viktig! Din kommande behandling bygger delvist på informationen du lämnar. Det är därför viktigt att du tar dig tid och svarar så noggrant som möjligt.

2-Ögats form och anatomi: Placeringen av ögonen? Proptos? Enoftalmus/Enoftalmus? Hertel-oftalmometri. Ögonspalten. Förekomsten av skleral show , upptill/nertill? Ocklusionsdefekt?

3-Ögonlocken: Olika delar och alla är viktiga.

-Hud: Förändringar? Tumörer, eksem, psoriasis, Seborré, rosacea i ansiktet?

-Anatomi/Ställning: Information om den anatomiska formen. Hur är relationen mellan ögonlocken och ögonen? Ptos/Lag/Tumör/Entropion/Ektropion/Trikiasis.

MG-Analys: Mycket viktig analys för gradering. Ger information om kvalitet/tömningsgrad. (MGQ/MGE)

Margo-analys: Kanten på ögonlocken bidrar med information om form, kärlväxt och förändringar på den inre kanten (LWE), MG-öppningar och deras placeringar i relation till Marx-line, ögonfransar och deras placeringar.

– Övre/nedre ögonlocksbindhinna. Förändringar, inlagringar, sammanväxningar?

Blinkningar analyseras återigen och deras kvalitet och frekvens undersöks.

FBUT: Test av stabiliteten hos tårfilmen utförs i vissa fall (i så fall före MG-analysen).

4-Tårfilmen: Tårmenisken, höjden, relationen till ögonlocken och blink och chalasis. Debris?

5-Bindhinnan: Här kollar man bindhinnan som sitter över ögonvitan och dess övergång till bindhinna som täcker insidan av ögonlocken.

 Form, veckbildningar och deras relation till tårfilmen samt tårpunkterna är några analyser som utförs. (LipCof & Chalasis). Utväxt /tumör, pigmentering.

Kärlteckning.

Staining: Analyserar graden av skador på bindhinnans yttre celler.

Foto: Om det finns utväxter tas bilder för att kunna jämföra med bilder i framtiden.

6-Hornhinnan: Tjockleken och de olika skikten undersöks. Yttre kanterna kräver en noggrann kontroll. Finns det kärlväxt, inlagringar, pterygium, dystrofier, eller andra problem?

Staining: Analyserar graden av skador på hornhinnans yttre celler.

Estisiometri utförs. Test på hur de ytliga känselnerverna fungerar. Det är en viktig kontroll med tanke på neurpatiskt/neurotrofiskt tillstånd.

Foto: Om det finns en utväxt tas bilder för att kunna jämföra med bilder i framtiden.

7-Tårsystemet: Tårpunkter, öppning, position i relation till öga och bindhinna både statiskt och dynamiskt, tårmenisk/tårsjö, förekomst av rinnande öga (Epifora) och hur ser det ut?

Vi arbetar vidare med analysresultaten

Nu har vi information från laboratorie- och klinisk analys. Dessutom har vi tillgång till information från intervjumaterial och två frågeformulären.

Ögonläkaren går genom resultaten och tar fram underlag för:

  1. A) Diagnosanalys
  2. B) Behandlingsprogram
  3. A) Diagnosanalys: Sammanfattning av patientens diagnos. Man förbredder materialet för individuell genomgång med patienten. Materialet skall användas vid besök nummer fyra.

1)Finns det bara en subklass av torra ögon att arbeta med?

2)Handlar det om bara MGD?

2)Om det är mix-tillstånd (kontinuum), vilken subklass av torra ögon är mest dominant?

3)Finns det ett komorbid-tillstånd som måste behandlas samtidigt?

4)De individuella särdragen i patientens diagnos. Detta är mycket viktig aspekt av analysen eftersom man försöker att finna ut de orsaker som är speciella för just denna patient. Detta innebär två patienter med exakt samma diagnos kan skilja sig i sina speciella särdrag och man kan inte lyckas med behandlingen om inte dessa särdrag behandlas individuellt.

  1. B) Behandlingsprogram: Vilka behandlingar? Medicinsk? Kirurgisk? (Se behandlingar)

1) De specifika grundbehandlingarna som passar just den specifika individen:

– Droppar eller ej? Vilka droppar med vilka egenskaper? Antal per dag? Pluggar i tårpunkter? Gel? Vilka? Ögonsalvor? Omega-3 eller ej? Vilken dosering? Kontraindikationer?

– Behandla med topikal antibiotika? Kombination med kortison (Steroid)?

– Behandla med systemiska antibiotika? Antisvamp behandling? Antiparasit behandling?

– Behandla med rent kortison (Steroid)? Viken sort? Hur länge?

– Behandla med andra antiinflammatoriska medel?

– Behov för kirurgisk intervention?

– Informera och behandla de specifika särdragen i patientens diagnos som kan vara arbetsrelaterade, miljörelaterade etc.

2) Den specifika LT-behandlingen, hemma. Klassisk form? Modifierad form?

LT-behandling som måste läras ut separat är en specifik behandling som patienten får göra hemma. Läkaren får ta ställning till en minsta nivå och formen av den. Det beror på patientens ålder och andra förutsättningar.

3) De specifika behandlingar som ges på plats. MBE? MGX? E-Eye? Prob?